Web Tasarım Ankara

Hizmetlerimiz


 • Yatırım Danışmanlığı
  Yatırım Yeri Belirleme

  Yatırım Yeri Belirleme

  Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.

  Mahalli Etüt Ve Raporlama

  Mahalli Etüt ve Raporlama

  Yatırım yapılacak arazi ve/veya tesiste mevcut durumun tespit edilmesi; yatırım tutarının belirlenebilmesi; hibe, kredi, teşvik ve desteklere yönelik çalışmalarının yapılabilmesi; rantabilitenin gözlemlenebilmesi; kısacası yol haritanızın çizilebilmesi amacıyla yapılan “Ön Yapılabilirlik” etüdüdür.

  Mimari Projelendirme

  Tatbikat Projeleri Hazırlama

  İnşa edilecek yapılara yönelik taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuatlara göre mimari projelerin (Vaziyet Planı, Statik, Betonarme, Sıhhi ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi ile keşif ve metrajların hazırlanması hizmetidir.

  Teknoloji Seçimi

  Teknoloji Seçimi - Makine Ekipmanı

  İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve yazılım seçimine yönelik bilgilendirme yapılarak ulusal ve uluslararası piyasadaki gelişmelerin, yeniliklerin farkındalığının yapılması hizmetidir.

  Fizibilite Raporu Hazırlama

  Fizibilite Raporu Hazırlama

  Yapılabilirlik kararının verilmesinde ve/veya finansman etüdünde kullanılmak üzere yatırımın ekonomik, teknik ve finansal açıdan değerlendirilerek karlılığının tespit edildiği raporun hazırlanması hizmetidir.

  Proje Uygulama

  Proje Uygulama

  Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek uygulanması hizmetidir.

  Proje İzleme ve Değerlendirme

  Proje İzleme ve Değerlendirme

  Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.

 • Kredi ve Finansman Danışmanlığı
  Mevcut Durum Tespiti

  Durum Tespiti ve Mali Analiz

  Doğru yatırım ve doğru finansman kararı vermek için mevcut durumun bütün yönleriyle incelenerek yapılan çalışmalardır. Yıllardır içinde bulunduğumuz reel sektör hakkındaki tecrübelerimizle, mevcut durumun tespitini yaptığımız kurum ve/veya kuruluşun tüm yönleriyle incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

  Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Etüdü

  Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Etüdü

  Pek çok reel sektör firmaları kendi özkaynakları ile finanse edemeyecekleri büyümü projelerine yönelik fırsatları değerlendirmek amacıyla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Kredi verebilecek ve/veya sermayedar olabilecek yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları nezdinde yapılacak finansman koşullarının etüd çalışmalarına yönelik hizmetlerdir.

  Borç Danışmanlığı

  Kredilendirme Süreci

  Müşterilerimize, dünya çapında hızlı ve yaratıcı yaklaşımlarla aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktayız.

  o Mevcut finansal yapının analizi

  o Finansal yeni strateji geliştirme

  o Uygun finansman kaynaklarının belirlenmesi 

  o Finans alternatiflerini değerlendirilmesi ve en uygun olanının seçilmesi

  o Kredi Başvuru Dosyasının Hazırlanması 

  o Kredi Müzakere sürecinin yönetilmesi

  o Kredi ve/veya borcun yeniden yapılandırılması 

  o Kredi Kullandırma surecinin yönetilmesi

  Şirket Satın Alma ve Devir Danışmanlığı

  Şirket Birleştirme ve Satın Alma Finansmanı

  Her bir şirketin özellikleri standart değildir. Bu itibarla şirket satın alımları çok riskli olup, hata yapmanın da maliyeti oldukça yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’deki şirket alımlarında çok dikkatli olunması gerekmektedir.

  Bizim yaklaşımımız öncelikle gizlilik ve entegre bir hizmet anlayışıdır. Satın alma ve devir süreçlerinde idari, mali ve hukuki süreçleri eş zamanlı yönetecek konsültasyon bir ekip oluşturarak tüm riskleri belirlemektir. Bu itibarla aşağıdaki hizmetleri bu kapsamda sunmaya çalışıyoruz.

 • Teşvik, Destekler ve Hibe Danışmanlığı

  Devlet Teşvik ve Destekleri

  Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

  Yatırım Teşvik Belgesi

  Yatırımın ili, konusu, kapasitesi ve tutarına göre uygunluk sağlaması halinde; Ekonomi Bakanlığı’ndan “Yatırım Teşvik Belgesi” alınması hizmetidir.

  Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

  Turizm Yatırım Belgesi

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 1/6/2019 Sayısı: 30791 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında alınması gerekmektedir.

  Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

  Turizm İşletmesi Belgesi

  Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 1/6/2019 Sayısı: 30791 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve N iteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında alınması gerekmektedir.
  • Turizm Teşvik ve Desteklerinden yararlanabilmek için turizm yatırımının türü, sınıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
  • Asli Konaklama Tesisleri
  • Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri
  • Sağlık ve Spor Tesisleri
  • Kongre ve Sergi Merkezleri
  • Rekreasyon Tesisleri
  • Kırsal Turizm Tesisleri
  • Özel Tesisler
  • Bileşik Tesisler
  • Diğer Tesisler
  • Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında)
  • Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)
  Firmamız, yatırımcı ve işletmecilere bu konuda çok kapsamlı MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ sunmaktadır.

  Sağlık Turizmi Belgesi

  Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

  Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Bu Yönetmelik ile uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütmek isteyen kamu sağlık kurum veya kuruluşları ile kamu/vakıf üniversiteleri, özel sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara 13 Temmuz 2018 tarihine kadar Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

  KKYDP Hibe Programı

  Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)

  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürütülecek olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik belirli usul ve esaslar doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanacak hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlara bütçe imkanları dahilinde hibe programa alınarak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’sine kadar hibe desteği verilmektedir. Bu destek TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI tarafından sağlanmaktadır.
  Bu programın ayrıntıları her çağrı döneminde yayımlanan tebliğ ve uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.
  Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER için hibe danışmanlığı yapmaktadır.

  Bölgesel Kalkınma Ajanlarına Ait Hibe Programları

  Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe ve Destek Programları

  Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.
  Bu programın ayrıntıları her mali destek programı kapsamında yayımlanan uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.
  Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER için hibe danışmanlığı yapmaktadır.

  IPARD Hibe Programı

  Mahalli Etüt Ve Raporlama

  Mevcut Durum Tespiti

  Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

  Mimari Projelendirme

  Projelerin Hazırlanması

  İnşa edilecek tarımsal yapılara yönelik, taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuata uygun şekilde mimari projelerin ( Vaziyet Planı, Statik, Sıhhi, Betonarme ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi hizmetidir.

  İzin ve Ruhsatların Alınması

  İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınmasına yönelik tüm iş ve işlemleri kapsar.

  Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

  Hibe Projelerinin Hazırlanması

  - Teknik Projenin Hazırlanması

  - Tekliflerin Toplanması

  - İş planın Hazırlanması

  - Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

  Keşif ve Metraj

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralarına uygun olarak ve ilgili yıla ait birim fiyatlarının esas alınarak keşif ve metrajın hazırlanması hizmetidir.

  İnşaat

  Yatırımcı ile yapılacak sözleşme kapsamında ve sözleşme ekindeki teknik şartnameye sadık kalınarak anahtar teslimi hayvancılık işletmelerinin yapılmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

  Hayvan Temini

  İnşaatı tarafımızdan yapılan işletmeler ile mevcut hayvancılık işletmelerinin talepleri doğrultusunda  hayvan temini hizmetlerini kapsar.

  Hibe Danışmanlığı

  Mevcut Durum Tespiti

  Mevcut Durum Tespiti

  Yatırım finansmanında en uygun ve ucuz kaynak türü hibelerdir. Hibe projeleri ve başvuru dosyaları, uzmanlık ve teknik yeterlilik gerektirdiğinden yatırımcıların mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir. Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

  o Desteklenen yatırım ve hizmet konuları

  o Yatırım Limitleri ve Destek oranları 

  o Kimler Başvurabilir

  o Uygun ve Uygun olmayan Harcamalar

  o Sağlanması gereken genel koşullar

  Hibe Projelerinin Hazırlanması

  Hibe Projelerinin Hazırlanması

  Hibe başvuru sahiplerinin, projelerinin hazırlanması surecine yönelik sunulan hizmetler aşağıdaki hususları kapsamaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki Hibe Programlarının amaç ve kapsamlarına uygun olmayan,  program hedefleriyle örtüşmeyen projelerin onaylanması mümkün değildir. Firmamız uzman kadrosuyla ve edinmiş olduğu deneyim-tecrübeleriyle aşağıdaki hibe projelerine yönelik süreçleri başarılı bir şekilde yönetmektedir.

  o Başvuru sahibinin sunması gereken bilgi ve belgelerin tespiti 

  o Başvuru şekli ve yapılacak işlemler 

  o Başvurunun Teslimi

  Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

  Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

  Başvuru sahibinin yazılı ve sözlü olarak verdiği yetki çerçevesinde tarafımızdan hazırlanan HİBE PROJELERİ’nin ve/veya dosyalarının ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve sonuçlandırılması hizmetlerini kapsar.

   

  o Başvuru izleme ve Değerlendirme süreçlerinde ilgili kuruluşlarla süreç yönetimi 

  o Değerlendirme Kriterlerine uygunluk ve Puanlamanın takibi

  o Nihai sıralama ve Seçim sürecinin yönetimi. 

  Hibe Projelerinin Uygulanması

  Hibe Projelerinin Uygulanması

  Hibe başvuru sahibi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Hibe Projenin uygulanmasında aktif olarak sunulan hizmetleri kapsar.

   

  o Hibe Sözleşmesinin imzalanmasında teknik destek sağlanması

  o Nihai destek miktarlarına yönelik revizyon yönetimi 

  o Sözleşmede yapılacak değişikliklere yönelik teknik destek 

  o Ödeme talepleri ve yerinde kontrollere refakat edilmesi 

  o Yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Yönetim Danışmanlığı

   

  Stratejik Planlama ve Yönetim

  Stratejik Plan ve Şirket Yönetimi

  Günümüzde en başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, yapmış olduğu tespitler doğrultusunda gerekli tedbirleri alan ve uygulayanlar olacaktır.

   

  Strateji Planlama ve Yönetim süreçlerinde müşterilerimizle birlikte çalışıyor ve kendimize aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

  o NEREDEYİZ

  o NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ

  o GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ

  o BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ

  Uzman ekibimiz, müşterilerimizin önemli stratejik karar almalarına müşteri ve pazar stratejilerini belirlemelerine, finans, yönetim, tedarik gibi pek çok konudaki planlarını ve yönetim metotlarını hayata geçirmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

   

   
  Kurumsal Kapasite Geliştirme

  Kurumsal Kapasite Geliştirme

  Müşterilerimizin karmaşık iş sürecini yönetmelerinde, kendilerine sağlanan verilerin doğruluğunun zamanında temin edilmesinin ve güvenirliliğinin büyük önemi vardır. Buda kurumsal kapasitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile doğru orantılıdır.

  Burada en önemli etkenler, kuruluşta kullanılan yazılım (software) ve bilgi işlem kadar müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kurumsal yönetim modelleri de önemlidir.

  Kurumsal uygulamalar yukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

  o İhtiyaçların belirlenmesi ve Kurumsal Uygulama Modelinin seçilmesi

  o Yeniden Yapılandırma

  o Kurumsal Kapasite Uygulama ve Sonrası Değerlendirme

   
   
   

   

  Proje Geliştirme

  Yeni Proje Geliştirme

  ERENOĞLU Özel Sektör ile diğer kuruluşlara fikirlerini gerçekleştirmek için uygun teknoloji ve işbirliği imkanlarına erişim konularında danışmanlık yapmaktadır. Fikirleri projelere dönüştürmek onları uluslararası finans kuruluşlarına sunmak, ortaklık anlaşmalarına aracılık yaparak, sonuç odaklı hizmetler sunmaktadır.

  o Avantajlı Sektörler Etüdü

  o Proje Planlama Tasarlama ve Tanıtımı

  o Çok Ortaklı Projelerde Proje Takımı Oluşturma

  o Proje Finansmanını Bulma

  o Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme

 • Eğitim Danışmanlığı
  Eğitim İhtiyaç Analizi

  Eğitim İhtiyaç Analizi

  Kurum ve kuruluşların hızla değişen ihtiyaçlarına, diğer bir değişle değişen beklentilere tam zamanlı şirket ve devlet çalışanlarının ayak uydurması beklentileri karşılaması küresel rekabet ortamında artık kaçınılmaz bir zorunluluktur.

  Değişen müşteri beklentilerinin sürekli farkında olan firmamız en uygun eğitim çözümlerini sunmadan önce müşterilerinin ve onun çalışanlarının gerçek eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla “EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ” hizmetlerini sunmaktadır. Bunu aşağıdaki hususları gözeterek gerçekleştirmektedir.

  o Kurum ve Kuruluşun beklentileri

  o Çalışanları beklentileri

  o Sorun yaşanan alanlar

  o Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gereken yönleri gözeterek eğitim ihtiyaç analizini yapar.

  Buna göre şu konuları ele almaktadır:

  o Eğitim İhtiyaç Analizi Tasarımı 

  o Veri Toplama ve Analiz Yöntemi

  o İş Analizi

  o Performans Analizi

   
  Eğitim Uygulama Programları

  Eğitim Uygulama Programları

  ERENOĞLU, ülke sanayisinin ve girişimcisinin küresel rekabete hazırlama süresinde ürün geliştirme, satış ve Pazarlama teknikleri Dış ticaret teşvik ve Destekleri, Proje hazırlama uygulama gibi bir çok konuda eğitim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

  Bu hizmetleri, teori ve pratik kariyerleri yüksek akademisyenler ve de saha uzmanlarıyla aşağıdaki program çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

  1- Proje Eğitimi

  2- Yatırım-Kredi ile Hibe Teşvik ve Destek Eğitimi

  3- Ticari İşletme Yönetimi

  4- Tarım Ürün Teknik Eğitimi

  5- İleri Satış Teknikleri

  6- Tarım Bankacılığı

   
   
  Eğitim Tasarlama ve Materyal Hazırlama

  Eğitim Tasarlama ve Materyal Hazırlama

  Kurumlarda ve firmalarda bir sorunun çözülmesinde ve/veya bir ihtiyacın giderilmesinde kullanılmak üzere, öğrenme hedeflerinin müşteri ile birlikte belirlenerek, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bir eğitim tasarlanır. Tasarlanan eğitime uygun materyaller hazırlanarak bireysel yetkinliklerin gelişmesini sağlamak amacıyla pratik uygulamaları gerçekleştirebilecek materyallere özel önem verilmektedir.

   
   
  Eğitim Sonuçlarını Değerlendirme ve Raporlama

  Eğitim Sonuçlarını Değerlendirme ve Raporlama

  Müşteri ve kasiyer memnuniyeti bizim için olmazsa olmaz ilkelerimizdendir.

  Her eğitilenin (kursiyerin) olumlu ve olumsuz istek ve görüşleri bizim için çok değerlidir. Bu nedenle her eğitimin sonunda mutlaka firmamız tarafından bir anket ve raporlama yapılmakta ve sonuçları müşteriye sunulmaktadır.

  Her bir kursiyerin eğitmen ve eğitim kalitesi değerlendirilmesi ile, her bir kursiyerin devam ve devamsızlığı ilgisi katılımı ve bireysel aktiviteleri bu raporda yer almaktadır. Kursiyer Durum Raporu da bağlı olduğu kurumun insan kaynakları departmanına sunulmaktadır.

   

   

 • Özelleştirme Danışmanlığı

   

  Hazine Arazilerinin Özelleştirilmesi

  Hazine Arazilerinin Özelleştirilmesi

  Hazine Müsteşarlığının veya bağlı bulunan birimin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin uygun mevzuat çerçevesinde özelleştirilmesi, irtifak hakkı alınması veya doğrudan satışı sürecine teknik destek sağlanması hizmetidir.

   

   
  Kamu İktisadi Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

  Kamu İktisadi Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

  Kamu iktisadi kuruluşlarının ve/veya mülkiyetlerinin özelleştirilmesi, irtifak hakkı alınması veya doğrudan satışı veya irtifak hakkı alınması sürecine teknik destek verilmesi hizmetidir.