Web Tasarım Ankara

Teşvik, Destekler ve Hibe Danışmanlığı


Devlet Teşvik ve Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımın ili, konusu, kapasitesi ve tutarına göre uygunluk sağlaması halinde; Ekonomi Bakanlığı’ndan “Yatırım Teşvik Belgesi” alınması hizmetidir.

Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

Turizm Yatırım Belgesi

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 1/6/2019 Sayısı: 30791 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında alınması gerekmektedir.

Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

Turizm İşletmesi Belgesi

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 1/6/2019 Sayısı: 30791 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve N iteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında alınması gerekmektedir.
• Turizm Teşvik ve Desteklerinden yararlanabilmek için turizm yatırımının türü, sınıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
• Asli Konaklama Tesisleri
• Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri
• Sağlık ve Spor Tesisleri
• Kongre ve Sergi Merkezleri
• Rekreasyon Tesisleri
• Kırsal Turizm Tesisleri
• Özel Tesisler
• Bileşik Tesisler
• Diğer Tesisler
• Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında)
• Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)
Firmamız, yatırımcı ve işletmecilere bu konuda çok kapsamlı MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ sunmaktadır.

Sağlık Turizmi Belgesi

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik ile uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütmek isteyen kamu sağlık kurum veya kuruluşları ile kamu/vakıf üniversiteleri, özel sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara 13 Temmuz 2018 tarihine kadar Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

KKYDP Hibe Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürütülecek olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik belirli usul ve esaslar doğrultusunda firmamız tarafından hazırlanacak hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlara bütçe imkanları dahilinde hibe programa alınarak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’sine kadar hibe desteği verilmektedir. Bu destek TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI tarafından sağlanmaktadır.
Bu programın ayrıntıları her çağrı döneminde yayımlanan tebliğ ve uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.
Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER için hibe danışmanlığı yapmaktadır.

Bölgesel Kalkınma Ajanlarına Ait Hibe Programları

Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe ve Destek Programları

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.
Bu programın ayrıntıları her mali destek programı kapsamında yayımlanan uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.
Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER için hibe danışmanlığı yapmaktadır.

IPARD Hibe Programı

Mahalli Etüt Ve Raporlama

Mevcut Durum Tespiti

Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

Mimari Projelendirme

Projelerin Hazırlanması

İnşa edilecek tarımsal yapılara yönelik, taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuata uygun şekilde mimari projelerin ( Vaziyet Planı, Statik, Sıhhi, Betonarme ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi hizmetidir.

İzin ve Ruhsatların Alınması

İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınmasına yönelik tüm iş ve işlemleri kapsar.

Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Hibe Projelerinin Hazırlanması

- Teknik Projenin Hazırlanması

- Tekliflerin Toplanması

- İş planın Hazırlanması

- Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

Keşif ve Metraj

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralarına uygun olarak ve ilgili yıla ait birim fiyatlarının esas alınarak keşif ve metrajın hazırlanması hizmetidir.

İnşaat

Yatırımcı ile yapılacak sözleşme kapsamında ve sözleşme ekindeki teknik şartnameye sadık kalınarak anahtar teslimi hayvancılık işletmelerinin yapılmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

Hayvan Temini

İnşaatı tarafımızdan yapılan işletmeler ile mevcut hayvancılık işletmelerinin talepleri doğrultusunda  hayvan temini hizmetlerini kapsar.

Hibe Danışmanlığı

Mevcut Durum Tespiti

Mevcut Durum Tespiti

Yatırım finansmanında en uygun ve ucuz kaynak türü hibelerdir. Hibe projeleri ve başvuru dosyaları, uzmanlık ve teknik yeterlilik gerektirdiğinden yatırımcıların mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir. Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

o Desteklenen yatırım ve hizmet konuları

o Yatırım Limitleri ve Destek oranları 

o Kimler Başvurabilir

o Uygun ve Uygun olmayan Harcamalar

o Sağlanması gereken genel koşullar

Hibe Projelerinin Hazırlanması

Hibe Projelerinin Hazırlanması

Hibe başvuru sahiplerinin, projelerinin hazırlanması surecine yönelik sunulan hizmetler aşağıdaki hususları kapsamaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki Hibe Programlarının amaç ve kapsamlarına uygun olmayan,  program hedefleriyle örtüşmeyen projelerin onaylanması mümkün değildir. Firmamız uzman kadrosuyla ve edinmiş olduğu deneyim-tecrübeleriyle aşağıdaki hibe projelerine yönelik süreçleri başarılı bir şekilde yönetmektedir.

o Başvuru sahibinin sunması gereken bilgi ve belgelerin tespiti 

o Başvuru şekli ve yapılacak işlemler 

o Başvurunun Teslimi

Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Hibe Projelerinin Takip ve Sonuçlandırılması

Başvuru sahibinin yazılı ve sözlü olarak verdiği yetki çerçevesinde tarafımızdan hazırlanan HİBE PROJELERİ’nin ve/veya dosyalarının ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve sonuçlandırılması hizmetlerini kapsar.

 

o Başvuru izleme ve Değerlendirme süreçlerinde ilgili kuruluşlarla süreç yönetimi 

o Değerlendirme Kriterlerine uygunluk ve Puanlamanın takibi

o Nihai sıralama ve Seçim sürecinin yönetimi. 

Hibe Projelerinin Uygulanması

Hibe Projelerinin Uygulanması

Hibe başvuru sahibi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Hibe Projenin uygulanmasında aktif olarak sunulan hizmetleri kapsar.

 

o Hibe Sözleşmesinin imzalanmasında teknik destek sağlanması

o Nihai destek miktarlarına yönelik revizyon yönetimi 

o Sözleşmede yapılacak değişikliklere yönelik teknik destek 

o Ödeme talepleri ve yerinde kontrollere refakat edilmesi 

o Yükümlülüklerin yerine getirilmesi